Ouderenzorg

Hoe kunnen ouderen in de wijk de zorg en begeleiding ontvangen die ze echt nodig hebben? Waarbij we te maken hebben met ouderen die langer thuis blijven wonen, de gemeente die steeds meer zorg- en ondersteuningstaken krijgt en de veranderende rol van zorgaanbieders. Elke regio heeft daarbij zijn specifieke kenmerken en vraagstukken. Het ROS-Netwerk verspreidt en implementeert landelijk en regionaal ontwikkelde kennis van effectieve samenwerkingservaringen met geïntegreerde ouderenzorg in de wijk en regio. Belangrijke focus die we hierbij hebben is de verbinding met de eerstelijnszorg.


Contactpersoon: 

Anita Lohuis is binnen het ROS-netwerk de contactpersoon voor het thema Ouderenzorg.


ROS-netwerk Ouderenzorg
Binnen het ROS-Netwerk Ouderenzorg worden kennis en ervaringen uitgewisseld tussen de adviseurs van de ROS’en over thema’s als zorg op de juiste plek, acute zorg voor ouderen, eerstelijnsverblijf, mondzorg, dementie, palliatieve zorg, wijkverpleging en wijkgericht werken. Ook vindt deskundigheidsbevordering plaats en wordt actief de verbinding en samenwerking gezocht met landelijke partijen die eveneens de focus hebben op ouderenzorg, zoals InEen, consortium BeterOud, VWS, NHG/aego, LHV en de V&VN.

Participant Consortium BeterOud
Het ROS-netwerk Ouderenzorg is een actieve groep binnen het Consortium BeterOud. Samen met organisaties uit de sectoren wonen, welzijn en zorg en de ouderen zelf zetten we de beweging voort die het Nationaal Programma Ouderenzorg van ZonMw in gang heeft gezet. Maar wel met een andere insteek, namelijk die van de leefwereld van ouderen zelf. Om deze reden hanteert het consortium Beter Oud nu de titel: een nieuwe generatie ouderenzorg.beter-oud.jpg

Het consortium heeft hierin een agenderend, verbindende en inspirerende rol en hanteert bij alle activiteiten de volgende uitgangspunten: ouderenparticipatie, samenhang in activiteiten voor verschillende aspecten van het leven, diversiteit en aanvullend op wat er al is. In het werkplan 2018 is hier meer over te lezen.
Het ROS-Netwerk Ouderenzorg is kartrekker van het themateam en de leergemeenschap Vroegopsporing als onderdeel van het werkplan van BeterOud. Ook nemen verschillende ROS-adviseurs actief deel aan de leergemeenschappen en themateams ‘Lokaal samenwerken’ en ‘Transmurale zorg’.

Betrokken bij de Zorg voor kwetsbare ouderen van InEen
Als ROS-Netwerk ouderenzorg zijn we direct betrokken bij de uitvoering van het landelijk plan van aanpak ‘zorg voor kwetsbare ouderen waar InEen de trekker van is. We nemen deel aan de verschillende werkgroepen en brengen onze kennis en kunde in. Door ondertekening van het Pact voor de ouderenzorg via InEen willen we laten zien dat we ons als ROS-Netwerk ook actief inzetten op thema’s als eenzaamheid, langer zelfstandig wonen en betere verpleeghuiszorg.

Programma Langer thuis van VWS
Vanuit het ROS-Netwerk ouderenzorg denken we ook actief mee aan de invulling van het Programma Langer thuis wat door VWS wordt ingezet om een uitwerking te geven aan het Pact voor de ouderenzorg en het verbeteren van de samenwerking tussen het medische en sociale domein. De ROS’en dragen hier via verschillende initiatieven en projecten aan bij.


Praktijkvoorbeelden uit de regio's:

Recente publicaties


Onze rollen en aanpak
Achter de schermen gebeurt nog veel meer en we zijn nog lang niet volledig. Wat en hoe hangt af van de lokale en regionale structuren. Op beide vlakken zitten de ROS’en aan tafel in de rol van adviseur, procesbegeleider, programmamanager, veranderkundige et cetera. Gesproken wordt met verschillende gemeenten en zorgverzekeraars over een populatiegerichte domeinoverstijgende aanpak (niet alleen voor ouderen), er worden wijkinfrastructuren gebouwd en samenwerkingsafspraken gemaakt tussen professionals in de brede keten. Dit doen we al ruim 10 jaar. Steeds vaker gebeurt dit vanuit een gemeentelijke of regionale afgestemde agenda. Specifiek voor ouderenzorg hebben we het over thema’s en afspraken die gaan over onder andere:

 • acute zorg voor kwetsbare ouderen 
 • advanced care planning/ levenseinde/ palliatieve zorg
 • digitale overlegmogelijkheden
 • gegevensuitwisseling
 • langer thuis: preventie, stimuleren zelfredzaamheid, ondersteunen mantelzorg, eenzaamheid
 • mobiliteit en zelfstandigheid: valpreventie en bewegingsapparaat
 • ondervoeding
 • overdracht en samenwerking m.b.t. ouderen in de keten, lokaal en regionaal (o.a. eerstelijnsverblijf, transmurale zorgbrug, welzijn op recept) 
 • wijkinfrastructuur
 • wijkgerichte, integrale samenwerking op het gebied van (informele) zorg en welzijn aan (kwetsbare) ouderen tussen huisarts, welzijn en wijkverpleegkundige, paramedici, specialist ouderengeneeskunde, wijkbewoners en vrijwilligers
 • wijknetwerken
 • wijkscan 
 • vroegsignalering en vroegopsporing 

Contactpersonen ROS'en ouderenzorg

ROS in uw regio

Wilt u meer weten over de ROS in uw regio? Het overzicht van alle contactgegevens vindt u op de interactieve kaart:

Elaa

Hoogte Kadijk 143C
1018BH Amsterdam
088 – 34 33 000
info@elaa.nl
www.elaa.nl

Zorgadvies Groningen

Paterswoldseweg 806
9728 BM Groningen
050 – 211 5620
info@zorgadviesgroningen.nl 
www.zorgadviesgroningen.nl

Lijn 1 Haaglanden

Merwede 84
2911 EC Nieuwerkerk aan den IJssel
070- 300 8777
info@lijn1haaglanden.nl
www.lijn1haaglanden.nl

 

Mura Zorgadvies 

Edisonring 15
6669 NA Dodewaard
0488 – 41 7400
Info@mura.nl
www.mura.nl

Proscoop

Dokter Klinkertweg 16
8025 BS Zwolle
055- 505 8610
info@proscoop.nl
www.proscoop.nl

ROS Friesland

Gezondheidsboulevard
Dalhuysenstraat 35
8448 EW Heerenveen
0513 – 62 6805
info@rosfriesland.nl
www.rosfriesland.nl

 

Elaa

Hoogte Kadijk 143C
1018BH Amsterdam
088 – 34 33 000
info@elaa.nl
www.elaa.nl

Roset

Deldenerstraat 61
7551 AC Hengelo
074 – 249 8585
info@roset-twente.nl
www.roset-twente.nl

Raedelijn

Herculeslaan 10
3584 AB Utrecht
030 – 264 4546
info@raedelijn.nl
www.raedelijn.nl

Reos

Legewerfsteeg 10
2312 GW Leiden
071 – 566 1818
info@reos.nl
www.reos.nl

Robuust

Lichttoren 32 (Igluu)
5611 BJ Eindhoven
085 - 401 81 85
info@rosrobuust.nl
www.rosrobuust.nl

 

 

SGZ

Croesinckplein 24-26
2722 EA Zoetermeer
079 - 320 8686
ros@sgzoetermeer.nl
www.sgzros.nl

Samergo

Marconistraat 16
3029 AK ROTTERDAM
010 – 241 0222 
info@samergo.nl
www.samergo.nl 

ZONH

Drechterwaard 100 - 104
1824 DX Alkmaar
072 54 14 600
info@zonh.nl
www.zonh.nl

ZEL

Stokdijkkade 21a
2671 GX Naaldwijk
0174 – 21 0440
secretariaat@zel.nl
www.zel.nl