Reos verkent jeugd GGZ in Zuid-Holland Noord

Reos verkent jeugd GGZ in Zuid-Holland Noord

4 september 2017
GGZ

Er wordt veel gesproken over problemen in de jeugd GGZ. Reos verkende in opdracht van Zorg en Zekerheid de situatie in Zuid-Holland Noord en sprak met de betrokken partijen. Hoe verloopt de afstemming tussen de eerstelijnszorg, de verschillende GGZ zorgaanbieders en de gemeenten?

Landelijk beeld Jeugd GGZ
De invoering van de Jeugdwet vraagt extra aandacht. Er blijkt landelijk een breed palet aan problemen. De Vereniging Nederlandse Gemeenten merkt in de publicatie Advies kwartiermaker zorglandschap op dat - de voorheen landelijk opererende - specialistische jeugdhulp moeite heeft met de decentralisatie. De specialistische expertise ziet men graag in de lokale keten. Zorgaanbieders staan daar positief tegenover, maar hebben drie uitdagingen: hoe doen we dat efficiënt, innovatief en met behoud van de bijzondere expertise?

Botsing systeemwereld en leefwereld gezinnen
Een ander landelijk knelpunt is de botsing tussen de systeemwereld (organisatie, financieringswijze, regels en procedures) en de unieke leefwereld van gezinnen. Het zorginhoudelijk beleid is op de leefwereld gericht, het ‘instrumentarium’ vast zit aan systemen voor planning en verantwoording. Dat belemmert de verschuiving van zorg. Een derde knelpunt is dat integraal samenwerken een diepgaande verandering vraagt bij alle betrokkenen van denken en doen. Het is de vraag in hoeverre de vaardigheden en voorwaarden die daar voor nodig zijn voldoende aanwezig zijn voor een productieve samenwerking. 

Situatie Jeugd GGZ Zuid-Holland Noord
In Zuid-Holland Noord deed Reos een inventarisatie naar de samenwerking tussen gemeenten en GGZ partijen. We hebben hiervoor gesproken met vertegenwoordigers uit gemeenten, een oudernetwerk, de eerstelijnszorg, de jeugdgezondheidzorg, de vrijgevestigde praktijkhouders Jeugd GGZ, een jeugdgezondheidsteam en de specialistische GGZ. De geïnterviewden wijzen knelpunten aan op de aspecten:

  • Gericht en snel verwijzen;
  • Goed omgaan met (oplopende) wachtlijsten en wachttijden;
  • Zorgvuldig op- en afschalen van hulp;
  • Naleven van bestaande privacy-regels en juiste kennis over wat wél kan;
  • Voldoende recente kennis en vaardigheden om bijvoorbeeld goed door te vragen of goed te verwijzen bij de medewerkers (POH GGZ Jeugd of deelnemers aan JGT’s, CJG’s, wijkteams en Wmo-loketten) waar een gezin of jeugdige als eerste contact mee heeft. 

Ongeveer 5% van alle jeugdigen (0-18 jaar) heeft een psychische aandoening, die leidt tot ernstige beperkingen in hun functioneren of tot een verhoogd risico op een verstoorde ontwikkeling. In de regio Zuid-Holland Noord krijgen naar schatting 12.500 jeugdigen een vorm van jeugdhulp, waarvan 5.700 hulp van de Jeugd GGZ. Het budget van Holland Rijnland voor jeugdhulp is momenteel ongeveer 90 miljoen (TWO Jeugdhulp). 

In Zuid-Holland Noord werken dertien gemeenten samen in Holland Rijnland. De gemeenteraden nemen besluiten over beleids- en financiële kaders. TWO Jeugdhulp en Holland Rijnland heeft een dienstverleningsovereenkomst met de betrokken gemeenten voor het sluiten van de contracten met de 150 zorgaanbieders. 

Lokaal en regionaal in gesprek blijven
De transformatie in de jeugdzorg is een grootschalig en ingrijpend herordeningsproces. Hoewel diverse knelpunten worden gesignaleerd, is er veel in beweging. Door lokaal en regionaal in gesprek te blijven over de transformatie en de specifieke casuïstiek, zal de integratie en transformatie zich stap voor stap voltrekken. We zien meer en meer een gemeenschappelijke taal en aanpak ontstaan. Dat geeft vertrouwen dat de jeugdzorg zich ontwikkelt naar een sector die goed inspeelt op behoeften van cliënten en gemeenten. 

Vervolg
Na deze verkenning organiseert Reos op 28 september een vervolg met de geïnterviewden uit Zuid-Holland Noord, om de resultaten en vervolgstappen te bespreken.
 
Zorg en Zekerheid financiert deze verkenning vanuit gelden uit de beleidsregel regionale ondersteuning eerstelijnszorg en kwaliteitsontwikkeling.

Terug

ROS in uw regio

Wilt u meer weten over de ROS in uw regio? Het overzicht van alle contactgegevens vindt u op de interactieve kaart:

Elaa

Hoogte Kadijk 143C
1018BH Amsterdam
088 – 34 33 000
info@elaa.nl
www.elaa.nl

Zorgadvies Groningen

Paterswoldseweg 806
9728 BM Groningen
050 – 211 5620
info@zorgadviesgroningen.nl 
www.zorgadviesgroningen.nl

Lijn 1 Haaglanden

Merwede 84
2911 EC Nieuwerkerk aan den IJssel
070- 300 8777
info@lijn1haaglanden.nl
www.lijn1haaglanden.nl

 

Mura Zorgadvies 

Edisonring 15
6669 NA Dodewaard
0488 – 41 7400
Info@mura.nl
www.mura.nl

Proscoop

Dokter Klinkertweg 16
8025 BS Zwolle
055- 505 8610
info@proscoop.nl
www.proscoop.nl

ROS Friesland

Gezondheidsboulevard
Dalhuysenstraat 35
8448 EW Heerenveen
0513 – 62 6805
info@rosfriesland.nl
www.rosfriesland.nl

 

Elaa

Hoogte Kadijk 143C
1018BH Amsterdam
088 – 34 33 000
info@elaa.nl
www.elaa.nl

Roset

Deldenerstraat 61
7551 AC Hengelo
074 – 249 8585
info@roset-twente.nl
www.roset-twente.nl

Raedelijn

Herculeslaan 10
3584 AB Utrecht
030 – 264 4546
info@raedelijn.nl
www.raedelijn.nl

Reos

Legewerfsteeg 10
2312 GW Leiden
071 – 566 1818
info@reos.nl
www.reos.nl

Robuust

Lichttoren 32 (Igluu)
5611 BJ Eindhoven
085 - 401 81 85
info@rosrobuust.nl
www.rosrobuust.nl

 

 

SGZ

Croesinckplein 24-26
2722 EA Zoetermeer
079 - 320 8686
ros@sgzoetermeer.nl
www.sgzros.nl

Samergo

Marconistraat 16
3029 AK ROTTERDAM
010 – 241 0222 
info@samergo.nl
www.samergo.nl 

ZONH

Drechterwaard 100 - 104
1824 DX Alkmaar
072 54 14 600
info@zonh.nl
www.zonh.nl

ZEL

Stokdijkkade 21a
2671 GX Naaldwijk
0174 – 21 0440
secretariaat@zel.nl
www.zel.nl