ING schetst trends in Vooruitzicht Gezondheidszorg

ING schetst trends in Vooruitzicht Gezondheidszorg

9 februari 2016
ROS-netwerk

In de sector gezondheidszorg werken ruim 1 miljoen mensen. Zij leveren jaarlijks voor meer dan € 60 miljard aan diensten. De sector heeft dan ook de volle aandacht van financiële instellingen. ING heeft per deelsector de trends in de gezondheidszorg voor 2016 in kaart gebracht. De zorg laat de volumekrimp achter zich en de eerste lijn is de grootste groeier.

ING concludeert dat zorgaanbieders een transitie doormaken. Het aanboddenken verliest verder terrein, de zorgconsument komt steeds meer centraal te staan. Dat vergt bij veel partijen een cultuuromslag. Uiteindelijk is volgens de ING een gecoördineerde regionale aanpak over segmentgrenzen heen nodig voor betere zorg. Voor zorgverzekeraars is een belangrijke regierol weggelegd in het omvormen van gefragmenteerde zorg naar een geïntegreerd zorgaanbod over schotten heen. Zij zullen zich vaker langjarig moeten committeren. Juist de zorgaanbieder die tijdig de slag maken van aanbod- naar vraaggerichte zorg, hebben succes.

Thuiszorg en V&V

ING voorziet in 2016 verdere problemen voor de thuiszorg. Verzorgingshuizen lopen in rap tempo leeg, terwijl anderzijds de vraag naar intensievere zorg structureel toeneemt vanwege de vergrijzing. Aanbieders van verpleeghuis– en verzorgingshuiszorg bieden veelal zwaardere zorgvormen aan, maar op minder plekken dan voorheen. Ook omdat zij een toenemend financieel risico lopen over hun vastgoed. Ouderenzorgaanbieders moeten de slag maken naar een vraaggericht dienstenpakket. Vitale, welvarende ouderen willen een prettige leefomgeving met de garantie van zorg op afroep in de nabijheid van hun woning. Niet de zorg, maar het wonen staat voor hen centraal.

Ziekenhuizen

De ziekenhuiszorg groeit in 2016 in gematigd tempo, in lijn met landelijke afspraken. Vooral kleinere ziekenhuizen staan financieel onder druk. Het aantal locaties van ziekenhuiszorg neemt toe, terwijl het aantal organisaties daalt als gevolg van fusies. Complexe zorg zal juist op steeds minder plekken en in grotere volumes worden aangeboden. Ziekenhuizen moeten zich meer profileren op hun kernkwaliteiten en moeten met hun ketenpartners de basiszorg dichter bij de burger brengen, aldus de ING.

Eerste lijn

De eerste lijn groeit in 2016 sterk door. Huisartsen vormen de spil in deze transitie. Zij worden gestimuleerd om steeds meer laagcomplexe en chronische zorgtaken voor hun rekening te nemen. De overheveling van zorg vanuit ziekenhuis naar de eerste lijn en de leegloop van verzorgingshuizen is nog in volle gang. Voor 2016 betekent dit weer fors meer werk voor huisartsen en andere eerstelijns zorgaanbieders. Tegelijkertijd neemt door deze verschuiving ook de complexiteit van zorgverlening sterk toe. De vergrijzing, toenemende digitalisering en de kritische zorgconsument dragen daar eveneens aan bij. Zorggroepen zijn goede voorbeelden van succesvolle samenwerking en zorgvernieuwing over verschillende disciplines heen. Maar de eerste lijn is nog altijd zeer versnipperd. Het aantal groepspraktijken en gezondheidscentra groeit al enige jaren niet meer. Samenwerking en ondersteuning binnen grotere verbanden is vereist om alle nieuwe taken aan te kunnen, zowel op zorggebied als in facilitaire zaken. Om de focus van zorgverlening naar gezondheidswinst te kunnen verleggen moet de eerste lijn zelf het initiatief nemen, de huisarts voorop, stelt ING in haar rapport.

GGZ krimpt

Na jarenlange onstuimige groei is de GGZ-omzet in 2014 en 2015 voor het eerst gekrompen en deze krimp zet door in 2016. GGZ-instellingen moeten saneren en omscholen om de capaciteit af te bouwen en meer ambulante zorg te verlenen. Patiënten met lichtere psychische problemen kunnen bij een huisarts terecht of in de basisGGZ. In vier jaar tijd is het aantal patiënten dat bij de huisarts door een praktijkondersteuner-GGZ wordt behandeld grofweg vervijfvoudigd. De behoefte aan intensieve zorg blijft overigens overeind. De grotere rol van gemeenten vraagt volgens ING veel extra afstemming.

Vooruitzicht Gezondheidszorg van de ING is hier te downloaden. 

(Illustratie: ING Economisch Bureau)

Dit bericht is overgenomen van de website van ZorgenZ

Terug

ROS in uw regio

Wilt u meer weten over de ROS in uw regio? Het overzicht van alle contactgegevens vindt u op de interactieve kaart:

Elaa

Hoogte Kadijk 143C
1018BH Amsterdam
088 – 34 33 000
info@elaa.nl
www.elaa.nl

Zorgadvies Groningen

Paterswoldseweg 806
9728 BM Groningen
050 – 211 5620
info@zorgadviesgroningen.nl 
www.zorgadviesgroningen.nl

Lijn 1 Haaglanden

Uhlenbeckstraat 1
2273 CE Voorburg
070 - 300 8777
info@lijn1haaglanden.nl
www.lijn1haaglanden.nl

 

Mura Zorgadvies 

Edisonring 15
6669 NA Dodewaard
0488 – 41 7400
Info@mura.nl
www.mura.nl

Proscoop
Dokter Klinkertweg 16
8025 BS Zwolle
055 505 8610
info@proscoop.nl
www.proscoop.nl

ROS Friesland

Gezondheidsboulevard
Dalhuysenstraat 35
8448 EW Heerenveen
0513 – 62 6805
info@rosfriesland.nl
www.rosfriesland.nl

 

Elaa

Hoogte Kadijk 143C
1018BH Amsterdam
088 – 34 33 000
info@elaa.nl
www.elaa.nl

Roset

Deldenerstraat 61
7551 AC Hengelo
074 – 249 8585
info@roset-twente.nl
www.roset-twente.nl

Raedelijn

Herculeslaan 10
3584 AB Utrecht
030 – 264 4546
info@raedelijn.nl
www.raedelijn.nl

Reos

Legewerfsteeg 10
2312 GW Leiden
071 – 566 1818
info@reos.nl
www.reos.nl

Robuust

Lichttoren 32 (Igluu)
5611 BJ Eindhoven
085 - 401 81 85
info@rosrobuust.nl
www.rosrobuust.nl

 

 

SGZ

Croesinckplein 24-26
2722 EA Zoetermeer
079 - 320 8686
ros@sgzoetermeer.nl
www.sgzros.nl

ZorgImpuls & Steunpunt Koel

Marconistraat 16
3029 AK ROTTERDAM
010 – 241 0222
info@zorgimpuls.nl
www.zorgimpuls.nl

ZONH

Drechterwaard 100 - 104
1824 DX Alkmaar
072 54 14 600
info@zonh.nl
www.zonh.nl

ZorgImpuls & Steunpunt Koel

Marconistraat 16
3029 AK ROTTERDAM
010 – 241 0222
info@zorgimpuls.nl
www.zorgimpuls.nl

 

 

 

ZEL

Stokdijkkade 21a
2671 GX Naaldwijk
0174 – 21 0440
secretariaat@zel.nl
www.zel.nl